Autor Wątek: Likwidacja KRRiTV  (Przeczytany 10407 razy)

Offline Xtense

 • ಠ_ಠ
 • +++++
 • Wiadomości: 5 276
 • ಠ_ಠ
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #60 dnia: 2005-06-12 (Nie), 09:08 »
No to niech nałożą - ciekawym, jak będą sprawdzać, jakiego medium używamy na codzień ;)
"We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. Wandering by the lone sea-breakers and sitting by the desolate streams." --Arthur O'Shaughnessy
18:08 - .Ald: nie mam czasu na takie rzeczy
B - Człowiek Który Miał Różowego iPoda

Offline Duress

 • +
 • Wiadomości: 214
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #61 dnia: 2005-06-12 (Nie), 11:37 »
Pierwsze primo --> abonamet radiowo televizyjny to nie jest podatek. Wyglada podobnie ale to nie jest w sensie strikto danina na rzecz państwa.
Drugie primo --> na upartego można obciążyc korzystanie z Inetu abonamentem, ale będzie to ciężka sprawa dla sądu.
Trzecie primo --> jeżeli nawet się uda wprowadzic to, to są w Polsce ludzie typu Waglowski (Vagla.pl), którzy zajmują się prawem internetu, którzy niedopuszczą do wporwadzenia "czegoś" co nie będzie się meiściło w normasz normalnego funcjonowania takiego medium
Czwarte --> jeżlei zostanie to wprowadzone, to będzie ciężko znaleźć przepis, który pozwoliłby na stwierdzenie niekonstytucyjności abonamentu na Inet.

Jedyna szansą na to, zeby utemperować poczynania w kierunku nalłozenia kolejnych opłat na Inet jest prawo UE, które polski sys prawny musi respektować i się mu podporządkować. Jeżeli jednak to nie poskutkuje, to jest szansa w postaci TPSA (która nalezy do France Telecom), która jest najważniejszym graczem na rynku dostaw dostępu do Inetu. W jej interesie leży, aby zarabiac jak najwiecej najmniejszym kosztem. Nałożenie abonametu powodowałoby, ze musięliby podniesć cenę usług, albozrzucić ten obowiazaek na swoich klientów. Jeżeli podneisli by ceny to wystąpiłby problemy z najważniejszymi odbiorcami, którzy by odchodzili od TPsy na rzecz innych providerów. Obciażenie uzytkowników, zmniejszyłoby zainteresowanie drogimi usługami TP. Woleliby wtedy tańszych operatorów.
And if you look at your reflection
Is that all you want to be?
What if you could look right through the cracks
would you find yourself...
find yourself afraid to see

Offline Duress

 • +
 • Wiadomości: 214
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #62 dnia: 2005-06-12 (Nie), 12:03 »
Teraz kilka odpowiedzi na cały Topic -->
1. Co zrobić aby zmienić konstytucję:

Art. 235.

1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji moze przedlozyc co najmniej 1/5 ustawowej liczby poslow, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.
-- czyli trzeba znaleźć albo poparcie prawie 100 posłów (nierealne --> gdzie dwóch polaków tam trzy opcje polityczne), albo całego Senatu (którzy choć skłąda sie z mądrazejszych ludzi niz sejm to jest bardzo słaby na polu tworzenia prawa), albo Prezydenta (który ma i tak zwiazane ręce, a za chwile kończy mu się kadencja)


2. Zmiana Konstytucji nastepuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i nastepnie w terminie nie dluzszym niz 60 dni przez Senat. (no to sprawa formalna)

3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji moze odbyc sie nie wczesniej niz trzydziestego dnia od dnia przedlozenia Sejmowi projektu ustawy. (tez sporawa formalna)

4. Ustawe o zmianie Konstytucji uchwala Sejm wiekszoscia co najmniej 2/3 glosow w obecnosci co najmniej polowy ustawowej liczby poslow oraz Senat bezwzgledna wiekszoscia glosow w obecnosci co najmniej polowy ustawowej liczby senatorow. (czyli musi być 230 typków na sali i co najmniej 2/3 z nich musi powiedzieć TAK i nacisnąc czerwonego guzika)

5. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniajacej przepisy rozdzialow I, II lub XII Konstytucji moze odbyc sie nie wczesniej niz szescdziesiatego dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy. (sprawa foremlana)

6. Jezeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisow rozdzialu I, II lub XII, podmioty okreslone w ust. 1 moga zazadac, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzajacego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracaja sie do Marszalka Sejmu, ktory zarzadza niezwlocznie przeprowadzenie referendum w ciagu 60 dni od dnia zlozenia wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje przyjeta, jezeli za ta zmiana opowiedziala sie wiekszosc glosujacych. (sprawa formalna)

7. Po zakonczeniu postepowania okreslonego w ust. 4 i 6 Marszalek Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej uchwalona ustawe do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawe w ciagu 21 dni od dnia przedstawienia i zarzadza jej ogloszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. (tez sprawa formalna)

Co to jest KRRiTV:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Art. 213.

1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na strazy wolnosci slowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

teraz ustawa o RiTV

Art. 1. 1. Zadaniem radiofonii i telewizji jest:

  1)  dostarczanie informacji;

  2)  udostępnianie dóbr kultury i sztuki;

  3)  ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki;

  3a) upowszechnianie edukacji obywatelskiej;

  4)  dostarczanie rozrywki;

  5)  popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.

2. Odbiór programów krajowych i zagranicznych przeznaczonych przez nadawców do powszechnego odbioru jest wolny, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Art. 6. 1. Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji.

2. Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności:

  1)  projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji;

  2)  określanie, w granicach upoważnień ustawowych, warunków prowadzenia działalności przez nadawców;

  3)  podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów;

3a)  uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu, na warunkach określonych ustawą;

  4)  sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności nadawców;

  5)  organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych;

  6)  (1) określanie opłat abonamentowych, opłat za udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru;

  7)  opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji;

  8)  inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji;

  9)  organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji;

  10) współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych.

Art. 48. 1. Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe.

2. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

3. (5) Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty abonamentowej za używanie odbiornika radiofonicznego oraz opłaty abonamentowej za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego, sposób i tryb wnoszenia tych opłat, a także może określić przypadki, w których umarza lub rozkłada na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych. Krajowa Rada może, ze względów społecznych, przyznać niektórym kategoriom osób zniżki lub zwolnienia od opłat abonamentowych.

4. Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez:

  1)  osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność,

  2)  publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe szkoły wyższe i domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji

- uiszcza się tylko jedną z opłat, o której mowa w ust. 3.

Art. 49. 1. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w jednostkach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw łączności.

2. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

3. Uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 2, nie zwalnia od obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

4. Za zwłokę w uiszczaniu opłat abonamentowych pobiera się odsetki ustawowe.

5. Jednostki, o których mowa w ust. 1, pobierają opłaty abonamentowe i odsetki za zwłokę w uiszczaniu opłat i przekazują je na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady, z przeznaczeniem na cele określone w art. 50 ust. 1 - po potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi.

6. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady określi, w drodze rozporządzenia, jednostkę organizacyjną prowadzącą rejestrację, o której mowa w ust. 1, oraz warunki i tryb rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

A na tej stronie jest wyjaśnienie sytuacji z Inetem: http://www.krrit.gov.pl/

A co my biedne żuczki mozemy zrobić:
Zebrać 100.000 podpisów pod projektem ustwy, który wykluczałby mozliwość traktowania komputera jako medium podobne do radia czy televizora. Mozna też nękać przez siebei wybranych posłów, albo senatorów ze swego okręgu --> przecież mamy do tego prawo My ich wybiraliśmy i oni Nam są cos winni. W USA, Niemczech, Francji jest to na porządku dziennym tylko  w BOLANDZIE najpierw wybieramy potem olewamy i dopiero jak cos spieprzą to matrudzimy i nic więcej. Ale nikt nawet nie zainteresiował sie żeby napisac meila do "swojego" przedstawiciela w Sejmie. Od czego oni ku.. są.
And if you look at your reflection
Is that all you want to be?
What if you could look right through the cracks
would you find yourself...
find yourself afraid to see

Offline pshemozz

 • +++++
 • Wiadomości: 8 022
 • Kurwa dupa abecadło
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #63 dnia: 2005-06-13 (Pon), 14:53 »
Yisrael - nie zamierzam płacić za kablówkę, w której mam TVP i nie zamierzam też oglądać TVP, a Ty chyba nie rozumiesz istoty abonamentu - otóż jest to podatek od posiadania radioodbiornika bądź telewizora - nie godzę się na takie złodziejsstwo i nie będę go płacić, więc mi tu nie gadaj o okradaniu Twojej rodziny.


I chuj

Offline Emill

 • +++
 • Wiadomości: 2 047
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #64 dnia: 2005-06-13 (Pon), 16:42 »
a ja mam problem z glowy i to legalnie, wg. prawa osoba niepelnosprawna za TV/radio nie placi, wiec odbiorniki sa zarejestrowane na mnie i KR moze mnie i moja rodzinke cmoknac :P

http://www.mgsonline.pl
Wkrótce Pomarańczowa Rewolucja wybuchnie na nowo!

Offline Pan Patryk

 • +++++
 • Wiadomości: 4 630
 • Małomówny kochanek
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #65 dnia: 2005-06-13 (Pon), 17:35 »
Owszem, okradasz, bo obowiązek jest nałożony na każdego posiadacza radioodbiorników czy telewizorów, a jeśli masz takowe to znaczy, że i Ciebie to dotyczy, a to, co sądzisz o prawie możesz sobie schować pod poduszką, bo prawo to prawo, niezależnie jakie jest Twoje zdanie na ten temat. Owszem, płaci się za posiadanie radio czy TV, ale nie z kaprysu sie płaci a po to, by TVP i Polskie Radio mogło istnieć. Ja np słucham II PR, a bez abonamentu mogłoby go nie być, więc.
Powtarzam, to że nie oglądasz TVP nic nie znaczy, bo Polska to państwo prawa i już, a jak Ci się nie podoba to albo zbierz podpisy i próbuj w Sejmie forsować wniosek likwidacji abonamentu albo ewentualnie wynieś się na jakąś wysepkę gdzie obieranie bananów będzie najpoważniejszą z rozrywek.

Offline Xtense

 • ಠ_ಠ
 • +++++
 • Wiadomości: 5 276
 • ಠ_ಠ
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #66 dnia: 2005-06-13 (Pon), 18:28 »
Wiesz Yisrael, możnaby wprowadzić podatek od posiadania np. rąk. I co, nadal "prawo jest prawem", czy to już jest jednak wyzysk? ;]
"We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. Wandering by the lone sea-breakers and sitting by the desolate streams." --Arthur O'Shaughnessy
18:08 - .Ald: nie mam czasu na takie rzeczy
B - Człowiek Który Miał Różowego iPoda

Offline Vercin

 • +
 • Wiadomości: 61
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #67 dnia: 2005-06-13 (Pon), 19:12 »
Xtense Ty reakcjonisto, jak moze komus nie pasowac Prawo? ;)
« Ostatnia zmiana: 2005-06-13 (Pon), 19:23 wysłana przez Vercin »
Qui bibit, dormit, qui dormit non peccat, qui non peccat, sanctus est, ergo qui bibit, sanctus est.

(Kto pije, spi, kto spi, nie grzeszy, kto nie grzeszy, swietym jest, wiec kto pije, swietym jest) ;)

Offline pedro

 • DKMiści
 • +++++
 • Wiadomości: 4 154
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #68 dnia: 2005-06-13 (Pon), 19:24 »
Aha, jako że Yisrael chce słuchać pr2 (i pewnie jeszcze jakieś 15 osób w Polsce :) ) to my się mamy mu na to składać. To wiecie, ja chcę BMW 750i, ale po fejsliftingu. Może by tak ściepka?

Offline Xtense

 • ಠ_ಠ
 • +++++
 • Wiadomości: 5 276
 • ಠ_ಠ
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #69 dnia: 2005-06-13 (Pon), 19:25 »
Etyka=Prawo, ale nie zawsze Prawo=Etyka.
"We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. Wandering by the lone sea-breakers and sitting by the desolate streams." --Arthur O'Shaughnessy
18:08 - .Ald: nie mam czasu na takie rzeczy
B - Człowiek Który Miał Różowego iPoda

Offline Duress

 • +
 • Wiadomości: 214
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #70 dnia: 2005-06-13 (Pon), 19:34 »
X --> nie to nie tak.. etyka i prawo mają mało wspólne i tak wogóle to łatwiej postępowac sprawiedliwie niz zgodnie z prawem. Ale coś za coś --> jakieś to prawo mamy i musi się z nim godzić, jeżeli nie to żyjemy w państwie jakieś tam młodej demokracji, które daje nam możliwości kształtowania prawa. W gruncie rzeczy to naród jest najwyższą władzą w Bolandzie.
And if you look at your reflection
Is that all you want to be?
What if you could look right through the cracks
would you find yourself...
find yourself afraid to see

Offline Pan Patryk

 • +++++
 • Wiadomości: 4 630
 • Małomówny kochanek
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #71 dnia: 2005-06-14 (Wto), 15:57 »
Cytuj
Wiesz Yisrael, możnaby wprowadzić podatek od posiadania np. rąk. I co, nadal "prawo jest prawem", czy to już jest jednak wyzysk? ;]
[snapback]106553[/snapback]

Nie wiem czy się nie powtarzam, jednako nadal nalegam na przykłady realne, bo takim rozumowaniem to ożemy dojść gdziekolwiek się nam zechce. Jak będzie pomysł wprowadzenia podatku od posiadania rąk to wtedy będę protestował, tymczasem trzymajmy się jednak ziemii.

Offline Keiran

 • Naczelny Ekonom
 • DKMiści
 • +++++
 • Wiadomości: 7 959
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #72 dnia: 2005-06-14 (Wto), 15:59 »
no a ja protestuje, bo tv uzywam tylko do grania na konsoli, radia nie slucham to czemu mam placic?

Offline Pan Patryk

 • +++++
 • Wiadomości: 4 630
 • Małomówny kochanek
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #73 dnia: 2005-06-14 (Wto), 16:01 »
No i takie Twoje prawo, mamy demokrację.
A swoją drogą teraz zastanawiam się - czy jak zapłacę za TV abonament a mam kompa to muszę płacić dodatkowo czy już nie?
Bo chyba był pomysł abonamentu od ilości odbiorników.

Offline Keiran

 • Naczelny Ekonom
 • DKMiści
 • +++++
 • Wiadomości: 7 959
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #74 dnia: 2005-06-14 (Wto), 16:27 »
chyban ie tylko byl ale jest, ze za kazdy dodatkowy odbiornik cos tam sie placi

Offline pshemozz

 • +++++
 • Wiadomości: 8 022
 • Kurwa dupa abecadło
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #75 dnia: 2005-06-16 (Czw), 11:15 »
Owszem, dotyczy to każdego odbiornika. Yisrael - złe prawo dla mnie gówno oznacza, bo nie daje mi wyboru. Ja nie chce oglądać TVP a tym bardziej słuchać PR. Więc niech to państwo da mi możliwość rezygnacji z oglądania. Proste?


I chuj

Offline Pan Patryk

 • +++++
 • Wiadomości: 4 630
 • Małomówny kochanek
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #76 dnia: 2005-06-16 (Czw), 12:21 »
Jak znajdziesz sposób na to, by można było kontrolować obywateli. Bo jak to, na słowo mają nie płacić, ładnie obiecają że nie oglądną TVP ? No i co, nadal takie proste ? Większość ludzi chce oglądać i ogląda TVP (największa oglądalność czy tego chcecie czy nie), więc jesteś w mniejszości, a chociaż w demokracji mniejszości powinny być chronione, to jednak nie dochodźmy do absurdów, bo gdyby na słowo zawierzyli to wtedy nikt by nie płacił, a oglądalność i tak by nie zmalała.

Offline pshemozz

 • +++++
 • Wiadomości: 8 022
 • Kurwa dupa abecadło
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #77 dnia: 2005-06-16 (Czw), 17:49 »
To niecvh się dogadają z operatorami np. kablówek, za którą płacę i zrobią pakiet w którym nie będzie TVP. Z chęcią taki wezmę.

A pozatym, iina sprawa - tak bardzo krzyczą, że TVP musi mieć pieniądze na pełnienie misji..., ale czy na marntorawienie ich też ma? Wiesz ile osób pracuje w TVP? A ile dla porównania np. w Polsacie albo wszystkich kanałach TVNowskich razem wziętych?


I chuj

Offline Pan Patryk

 • +++++
 • Wiadomości: 4 630
 • Małomówny kochanek
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #78 dnia: 2005-06-16 (Czw), 17:56 »
Nie twierdzę, że TVP nie marnuje pieniędzy, co więcej - uważam, że nie jest obiektywne światopoglądowo. Ale TVP i PR musi istnieć, takie moje zdanie.
A co do kablówek - nie wszędzie dociera kabel, a TVP jest jedynym oknem na świat milionów ludzi, bowiem na wsiach nie ma ani TVN ani Polsatu tak powszechnych jak TVP.

Offline pshemozz

 • +++++
 • Wiadomości: 8 022
 • Kurwa dupa abecadło
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #79 dnia: 2005-06-16 (Czw), 18:09 »
A niech sobie istnieją, ale nie będę płącił na instytucję, która zatrudnia 8 tys ludzi (dla porównania Polsat ponad dwieście). Znam trochę to od środka - większość osób w ciągu dnia pracy wykonuje robotę w dwie godziny a pozostałe 6 się obija.

Okej, nie dociera wszędzie, ale jak gdzieś dociera to niech sobie ludzia płacą jak chcą, ja mam alternatywę i nie chcę płacić.

Pozatym wracając do tego, że abonament jest podatkiem nie od osoby tylko od odbiornika - to już jest przegięcie maksymalne. Mając dwa telewizory w jednym domu powinenem płacić za dwa na jedną instytucję - wybacz, ale ja podziękuję. Pozatym gdyby TVP nie marnowała pieniędzy to spokojnie mogłaby się utrzymać z reklam. Dlatego tym bardziej nie będę wspierał marnotrastwa.
« Ostatnia zmiana: 2005-06-16 (Czw), 18:09 wysłana przez pshemozz »


I chuj

Offline Pan Patryk

 • +++++
 • Wiadomości: 4 630
 • Małomówny kochanek
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #80 dnia: 2005-06-16 (Czw), 18:17 »
Co do ilości odbiorników jak najbardziej się zgadzam.
Co do Polsatu - a ciekaw jestem ile osób pracuje na umowie-zlecenie, by zaoszczędzić na ZUS-ie etc...

Offline Duress

 • +
 • Wiadomości: 214
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #81 dnia: 2005-06-16 (Czw), 18:42 »
Yisrael -- przy umowie zlecenie tylko studenci nie są zobowiazani do odprowadzania składek ubezpieczeniowych (są zwolnieni); cala reszta płaci :) Wyjściem z tego jest umowa o dzieło.
And if you look at your reflection
Is that all you want to be?
What if you could look right through the cracks
would you find yourself...
find yourself afraid to see

Offline pshemozz

 • +++++
 • Wiadomości: 8 022
 • Kurwa dupa abecadło
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #82 dnia: 2005-06-16 (Czw), 18:50 »
A wiesz ilu ludzi jest zatrudnionych w TVP na umowę o dzieło na przykład? Co nie zmienia faktu, że jest ich za dużo a prywatne telewizje jakoś sobie radzą z mniejsza ilością pracowników.


I chuj

Offline Pan Patryk

 • +++++
 • Wiadomości: 4 630
 • Małomówny kochanek
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #83 dnia: 2005-06-17 (Pią), 07:34 »
Nie wiem, Ty wiesz? Ja strzelam w ciemno, ale tak mi się widzi, że samym marnotrawstwem nie da się wytłumaczyć takiego rozziewu w zatrudnieniu.

Offline pshemozz

 • +++++
 • Wiadomości: 8 022
 • Kurwa dupa abecadło
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #84 dnia: 2005-06-17 (Pią), 11:00 »
Tak? A ludzie, którzy przychodzą do pracy na 8 godzin, godzinę, dwie popracują a potem kombinują, coby tu robić, żeby się nie nudzić? TVP tkwi w głębokim PRLu jeśli chodzi o wydajność a ci ludzie tam naprawdę kupę kasy zarabiają.
Tam niestety wciąż tak jest, to jeden wielki, zbiurokratyzowany moloch, gdzie człowiek jak chce iść coś załatwić albo w interesach, to się czuje, jakby był w gigantycznym urzędzie.


I chuj

Offline Pan Patryk

 • +++++
 • Wiadomości: 4 630
 • Małomówny kochanek
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #85 dnia: 2005-06-17 (Pią), 11:03 »
Pewnie tak, ale wielkie firmy zawsze mają problemy z zarządzaniem i zawsze coś się marnotrawi. Co do pracy 8 h - popatrz na fora inetowe i na gg ilu ludzi "w pracy" siedzi przed kompem i wyszukuje flashe i inne duperele zamiast pracować.

Offline Keiran

 • Naczelny Ekonom
 • DKMiści
 • +++++
 • Wiadomości: 7 959
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #86 dnia: 2005-06-17 (Pią), 12:25 »
ale ilu takich w tvp jest? od groma. przeciez praca w tvp to ciepla posadka w ktorej kasuje sie pieniazki nic nie robiac, jak w innych urzedach i tyle, a nawet lepsza bo mozna sie pochwalic: ja pracuje w telewizji

Offline pshemozz

 • +++++
 • Wiadomości: 8 022
 • Kurwa dupa abecadło
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #87 dnia: 2005-06-17 (Pią), 12:28 »
Mylisz się Yisrael, bo duże firmy, szczególnie prywatne, nie mają AŻ tak wielkich problemów. A ja nie zamierzam przez to jeszcze dopłacać do tego biznesu.


I chuj

Offline Pan Patryk

 • +++++
 • Wiadomości: 4 630
 • Małomówny kochanek
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #88 dnia: 2005-06-17 (Pią), 13:21 »
Dobra, przyznaję Wam rację. Ale czy to znaczy, że trzeba usunąć KRR ? Nie bardzo. A może zlikwidować TVP ? Ja bym raczej myślał o reformach, zwolnieniach, ale nie likwidacji. Nie sądzicie, że telewizja publiczna jest potrzebna ?

Offline pedro

 • DKMiści
 • +++++
 • Wiadomości: 4 154
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #89 dnia: 2005-06-17 (Pią), 13:38 »
Nie. Sprywatyzować. Jak ludzie chcą oglądać Baywatch 24/h to należy im to umożliwić. Albo można ich katować TVP Kulturą, ale nic na tym nie zarobić i zbankrutować. A jak się nie podoba to nie oglądaj. Bez telewizji mozna żyć.

Offline Pan Patryk

 • +++++
 • Wiadomości: 4 630
 • Małomówny kochanek
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #90 dnia: 2005-06-17 (Pią), 13:43 »
TVP Kultura, choć zachowawcza i czasem nudna, to jednak ma świetne programy. Szczególnie dzień o Pilchu, coś wspaniałego, w końcu coś o Pilchu.

Arclon

 • Gość
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #91 dnia: 2005-06-17 (Pią), 13:45 »
A ja się jednak nie zgadzam. Co jak co, ale nie chiałbym pozwolić w telewizji (dbając o swój własny interes) na dyktat kiczu. A prywatyzacja wszystkiego do tego właśnie doprowadzi, bo większość ten kicz chce oglądać. Natomiast i TVP powinna się zmienić, bo w obecnej chwili sama też nic ciekawego (dla mnie przynajmniej) nie reprezentuje. Chociaż z wielką chęcią bym tą TVP Kulturę dorwał, tyle że jest poza moim zasięgiem. :^^.:
« Ostatnia zmiana: 2005-06-17 (Pią), 13:56 wysłana przez Arclon »

Offline Diabellus

 • DKMiści
 • ++
 • Wiadomości: 1 823
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #92 dnia: 2005-06-17 (Pią), 15:39 »
Oż w morde, ale wy wszyscy jestescie jebnieci :P
I chuj.

Arclon

 • Gość
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #93 dnia: 2005-06-17 (Pią), 16:07 »
No :P

Offline pshemozz

 • +++++
 • Wiadomości: 8 022
 • Kurwa dupa abecadło
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #94 dnia: 2005-06-17 (Pią), 16:36 »
Ok, Niech sobie TVP istnieje, ale musi się mocno zmienić. A po drugie, niech KRRiT ma maksymalnie obcięte uprawnienia i zamiast kształtować rynek mediów i na niego wpływać, niech go po prostu tylko administruje. Bo teraz ma za dużo do powiedzenia i często biada temu, kto się Radzie sprzeciwi albo będzie postępował nie wg. jej zaleceń. I trzymać z dala KRRiT od TVP i PR.


I chuj

Offline Ascot

 • Patrycjusz
 • ++
 • Wiadomości: 1 818
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #95 dnia: 2005-06-17 (Pią), 17:07 »
Cytuj
Dobra, przyznaję Wam rację.
o_O

zniszczyłeś mój światopogląd...

Offline Pan Patryk

 • +++++
 • Wiadomości: 4 630
 • Małomówny kochanek
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #96 dnia: 2005-06-17 (Pią), 17:13 »
To musi być smutne uczucie.

Offline pshemozz

 • +++++
 • Wiadomości: 8 022
 • Kurwa dupa abecadło
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #97 dnia: 2005-06-17 (Pią), 17:17 »
Prosze Cie, Ascot już ma wizytę u psychologa z tego powodu :D


I chuj

Offline Pan Patryk

 • +++++
 • Wiadomości: 4 630
 • Małomówny kochanek
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #98 dnia: 2005-06-17 (Pią), 17:27 »


P.S.
Właśnie oglądałem na TVP 2 Echa tygodnia. A czy telewizja prywatna miała kiedyś program dla niesłyszących ?
« Ostatnia zmiana: 2005-06-18 (Sob), 06:29 wysłana przez Yisrael »

Offline Duress

 • +
 • Wiadomości: 214
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #99 dnia: 2005-06-18 (Sob), 10:28 »
Ale.. no hmmm. ja nie rozumiem.. narzekacie, ze ludzie biorą pieniądze za siedzenie... i za obijanie się.. ale tak szczerze każdy chciałby taka pracę, w której musiałby siedzieć dokłądnie 8h ani minuty dłużej, robić mało i jeszcze mieć z tego pieniądze. Mieć do tego dobry układ praxcy, żeby nie wyjabli. Należeć do zwiazków, też żeby nie wyjebali. Mieć dobry socjal, żeby móc brać urlopy kilkutygodniowe.
A wracając do tematu ten haracz jest szczerze bezsensowny... jestem za prywatyzacja TVP.
And if you look at your reflection
Is that all you want to be?
What if you could look right through the cracks
would you find yourself...
find yourself afraid to see

Offline Pan Patryk

 • +++++
 • Wiadomości: 4 630
 • Małomówny kochanek
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #100 dnia: 2005-06-18 (Sob), 10:40 »
Dobra, każdy by chciał taką pracę, ale czemu za nasze podatki ?

Offline pshemozz

 • +++++
 • Wiadomości: 8 022
 • Kurwa dupa abecadło
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #101 dnia: 2005-06-18 (Sob), 12:11 »
Popieram opinię z posta wyżej.


I chuj

Offline Duress

 • +
 • Wiadomości: 214
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #102 dnia: 2005-06-18 (Sob), 14:03 »
Bo jak bozia da albo i nie.. to gdy przejdziemy na emeryture to bedziemy zyli nie z tego co sami zapracowalismy (choć tak jest w teorii), ale z tego, że nasze pociechy pójda do łopaty. Bo jak pójdziemy pracowac w budżetówce, to bedziemy, zyli wąłsnie dlatego, ze wszysycy płacą podatki. A tak BTW, ludzie pracujący w TVP też musza płacić abonament i reszte haraczu wobec państwa.. czyli w zasaadzie płacą sami sobie.
Dobra wiem mało konkretny wywód. Chodzi tylko o to, że z czegoś ludzie muszą się utrzymywać,w tym wypadku z opłat społeczństwa. Nauczyciele na ten przykład też sie obijają.. mimo że maja bardzo stresogenny tryb życia, to jednak dostają wypłatę pelnbą za 2 miesiące wakacji. A jakby nie patrzeć, to jest okolo 60-70 dni
odliczajac  dni wolne od pracy... około 40.. 8 godzin dziennie to daje 320h... 320 godzin, które nie są przez nich przepracowane :P <-- dobra to jest akurat żart.
jestem mocno przeciwny dzieleniu sie z państwem MOIMI pieniędzmi, szczególnie gdy jak czuje na skórze jak działa NFZ i pion administracyjny większosci urzędów, w których musze się kłócić, ale bez przesady -- na 3-4 nie można powiedzieć CHUJ NIE PŁACIMY.
And if you look at your reflection
Is that all you want to be?
What if you could look right through the cracks
would you find yourself...
find yourself afraid to see

Offline Pan Patryk

 • +++++
 • Wiadomości: 4 630
 • Małomówny kochanek
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #103 dnia: 2005-06-18 (Sob), 16:23 »
Nauczyciele pracują w wakacje.

Offline Koki

 • +++++
 • Wiadomości: 5 069
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #104 dnia: 2005-06-18 (Sob), 17:30 »
Cytuj
X --> nie to nie tak.. etyka i prawo mają mało wspólne i tak wogóle to łatwiej postępowac sprawiedliwie niz zgodnie z prawem.
[snapback]106573[/snapback]

Oj nie mów tu o sprawiedliwości bo jak powiem 'śmierć za śmierć' to połowa forum będzie biegać jak bezgłowe kurczaki.


Ja tam pewnie nie na temat, bo co to jest KRRiT nie mam nawet pojęcia, ale od TVP prosze się delikatnie mówiąc odpierdolić, bo to jedyny kanał na którym mogę sobie obejżeć film bez reklam, reklam wogóle jest mniej, a oprócz filmów jest coś innego niż telenowele i/lub telezakupy.
Od radia tez się proszę odpierdolić, bo Trójka to jedyne radio warte słuchania.

Swoją drogą, ile wynosi abonament za radio/TV że wam kość w dupie pęka?

Offline pshemozz

 • +++++
 • Wiadomości: 8 022
 • Kurwa dupa abecadło
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #105 dnia: 2005-06-18 (Sob), 17:35 »
Nie pęka mi od wysokości, jak Ci się podoba TVP oglądaj i płać, ale ja nie chcę oglądać i nie chcę płacić, jestem wolnym białym człowiekiem ( :) ).


I chuj

Offline Pan Patryk

 • +++++
 • Wiadomości: 4 630
 • Małomówny kochanek
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #106 dnia: 2005-06-18 (Sob), 17:59 »
Cytuj
2. Wysokość opłat abonamentowych w 2004 i w 2005 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. U. 134, poz. 1264) w roku kalendarzowym 2004 obowiązuje następująca wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych:
1) za używanie odbiorników radiofonicznych w wysokości:
a) 4,95 zł za jeden miesiąc,
B) 9,65 zł za dwa miesiące,
c) 14,40 zł za trzy miesiące,
d) 19,20 zł za cztery miesiące,
e) 24,00 zł za pięć miesięcy,
f) 28,70 zł za sześć miesięcy,
g) 33,40 zł za siedem miesięcy,
h) 38,10 zł za osiem miesięcy,
i) 42,70 zł za dziewięć miesięcy,
j) 47,20 zł za dziesięć miesięcy,
k) 51,70 zł za jedenaście miesięcy,
l) 55,90 zł za rok,

2) za używanie odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiofonicznych w wysokości:
a) 15,40 zł za jeden miesiąc,
B) 30,00 zł za dwa miesiące,
c) 44,80 zł za trzy miesiące,
d) 59,80 zł za cztery miesiące,
e) 74,70 zł za pięć miesięcy,
f) 89,30 zł za sześć miesięcy,
g) 103,90 zł za siedem miesięcy,
h) 118,50 zł za osiem miesięcy,
i) 132,80 zł za dziewięć miesięcy,
j) 146,90 zł za dziesięć miesięcy,
k) 160,80 zł za jedenaście miesięcy,
l) 173,90 zł za rok.

Na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz. U. 160, poz. 1676) ustalono w roku kalendarzowym 2005 następującą wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych:
1) za używanie odbiorników radiofonicznych w wysokości:
a) 5,00 zł za jeden miesiąc,
B) 9,75 zł za dwa miesiące,
c) 14,60 zł za trzy miesiące,
d) 19,45 zł za cztery miesiące,
e) 24,30 zł za pięć miesięcy,
f) 29,10 zł za sześć miesięcy,
g) 33,90 zł za siedem miesięcy,
h) 38,60 zł za osiem miesięcy,
i) 43,30 zł za dziewięć miesięcy,
j) 47,90 zł za dziesięć miesięcy,
k) 52,40 zł za jedenaście miesięcy,
l) 56,80 zł za rok,
2) za używanie odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiofonicznych w wysokości:
a) 15,80 zł za jeden miesiąc,
B) 30,80 zł za dwa miesiące,
c) 46,10 zł za trzy miesiące,
d) 61,40 zł za cztery miesiące,
e) 76,80 zł za pięć miesięcy,
f) 91,90 zł za sześć miesięcy,
g) 107,10 zł za siedem miesięcy,
h) 122,10 zł za osiem miesięcy,
i) 136,80 zł za dziewięć miesięcy,
j) 151,40 zł za dziesięć miesięcy,
k) 165,60 zł za jedenaście miesięcy,
l) 179,50 zł za rok.

Opłatę abonamentową wnosi się do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Offline Duress

 • +
 • Wiadomości: 214
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #107 dnia: 2005-06-18 (Sob), 19:12 »
MOżna zawsze zrobić jakąś manifestacje przeciwko abonamentowi  --> Była równości, dzisiaj była normalnosci.. warszawa zniesie jeszcze kilka manifestacji
And if you look at your reflection
Is that all you want to be?
What if you could look right through the cracks
would you find yourself...
find yourself afraid to see

Offline pshemozz

 • +++++
 • Wiadomości: 8 022
 • Kurwa dupa abecadło
Likwidacja KRRiTV
« Odpowiedź #108 dnia: 2005-06-18 (Sob), 23:43 »
Warszawa może tak, ale ja nie :P


I chuj